Tuesday, July 14, 2020

第二堂 唔該 多謝 對唔住 唔好意思

唔該同多謝係泰文入面都可以講 kɔ̀ɔp kun + kráp (男)/ kâ (女)。如果想話「好多謝」,就可以講 kɔ̀ɔp kun mâak+ kráp (男)/ kâ (女)。 而對唔住同唔好意思就可以講 kɔ̌ɔ tôot + kráp (男)/ kâ (女)。可以係要道歉嘅時候用,如果想再加強啲語氣就可以講 kɔ̌ɔ...